ข้อตกลงและเงื่อนไขสำหรับออริเฟลม
ระเบียบปฏิบัติในการสมัครเป็นที่ปรึกษา

ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นที่ปรึกษาธุรกิจออริเฟลม ภายใต้ระเบียบปฏิบัติที่ทางบริษัทฯได้ตั้งไว้ดังต่อไปนี้

1. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนตามข้อแนะนำต่างๆที่ปรากฏในแผนสู่ความสำเร็จ หรือ ORIFLAME SUCCESS PLAN (รวมทั้งคู่มือไดเรคเตอร์ –
Director’s Manual และคู่มือที่ปรึกษาธุรกิจ Consultant Manual ในกรณีที่เหมาะสม) ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติ
ที่ออริเฟลมบัญญัติไว้แล้ว และ/หรือที่จะกำหนดขึ้นในภายหน้า ข้าพเจ้าจะยึดถือกฎระบียบอื่นๆของบริษัทฯ ซึ่งจะประกาศหรือแจ้งให้
ทราบในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสถานภาพและสมาชิกภาพของข้าพเจ้า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของแผนงานในอนาคต ข้าพเจ้ายินดีที่จะ
ปฏิบัติตามแผนงานใหม่นั้น ด้วยหนังสือฉบับนี้ เอกสารและคู่มือต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ผนวกกับหนังสือฉบับนี้แล้ว

2. ข้าพเจ้ามีสิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ออริเฟลมและคู่มือการขายต่างๆ สำหรับการซื้อใช้ส่วนตัวในราคาที่ปรึกษาและสามารถซื้อสินค้าราคา
พิเศษได้ตามรายการที่ออริเฟลมจัดขึ้น

3. ข้าพเจ้ายินดีจะชำระค่าต่ออายุรายปีตามที่ออริเฟลมกำหนด และยินดีที่จะชำระค่าต่ออายุในแต่ละรอบปีจากวันที่สมัครของข้าพเจ้า

4. ข้าพเจ้าตระหนักว่า เมื่อข้าพเจ้าดำเนินธุรกิจ (รวมถึงการขายต่อผลิตภัณฑ์ออริเฟลม) ข้าพเจ้ากระทำในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจ,และไม่ได้
รับการจ้างงานในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ดังนั้นจึงถือว่าข้าพเจ้ากระทำธุรกิจในนามของตนเอง และในบัญชีของตนเอง ข้าพเจ้ารับ
ทราบถึงความรับผิดชอบในการชำระค่าลงทะเบียน และ/หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบในการจ่ายชำระภาษีค่าธรรมเนียมและค่าใช้
จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการดำเนินธุรกิจและธุระกิจของข้าพเจ้ากับบุคคลที่สามและบริษัท

5. ข้าพเจ้ารับทราบว่า เมื่อทางบริษัทฯ ต้องการรายละเอียดในรายการใดๆ เช่น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร เพื่อทำการจ่ายเงินอันอาจ
เกิดเนื่องจากกฎระเบียบในเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ (SUCCESS PLAN) ข้าพเจ้าจะจัดหาข้อมูลต่างๆตามที่บริษัทฯต้องการและร้องขอนับ
แต่วันที่สมัครเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ

6. ข้าพเจ้าจะชำระค่าสินค้าที่ข้าพเจ้าสั่งซื้อทันที หรือตามเวลาที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้ ในกรณีที่ทางบริษัทฯ อนุมัติสินเชื่อและกำหนด
ระยะเวลาในการชำระเงินไว้ หากข้าพเจ้ามิได้ปฏิบัติตามกำหนดเวลาดังกล่าว ข้าพเจ้ายินดีจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนที่ค้างชำระ ใน
อัตราที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้ในช่วงเวลานั้นๆ

7. ข้าพเจ้ารับทราบว่า การละเมิดข้อกำหนดตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทางบริษัทฯอาจยกเลิกสถานภาพที่ปรึกษาธุรกิจของข้าพเจ้าได้ใน
ทันที

8. แม้ว่าจะไม่มีการละเมิดข้อกำหนดที่ได้กล่าวมา ข้าพเจ้ารับทราบว่า คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสามารถยกเลิกข้อสัญญานี้ได้ โดยแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเป็นเวลา 2 สัปดาห์

9. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัทฯทั้งหมด รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ปรึกษารายอื่นให้เป็นความลับ
ตลอดเวลา

10. สัญญานี้อาจอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยและสัญญาฉบับนี้ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ใดๆ (ยกเว้นให้กับบริษัทที่อยู่ใน
เครือของบริษัทฯ) โดยมิได้รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรจากคู่สัญญาในเรื่องอันเกี่ยวเนื่องกับกฎระเบียบ
ข้าพเจ้าได้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อกำหนดข้างต้นแล้ว และข้อตกลงเป็นที่ปรึกษาธุรกิจของบริษัทฯ ภายใต้ข้อกำหนดดังกล่าว