Skip to main content Skip to main menu Skip to search

ชำระค่าสินค้าและบริการ

ออริเฟลมนำเสนอช่องทางการชำระเงินที่สะดวกและปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขในการชำระเงินของออริเฟลม วิธีการตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและใบเสร็จรับเงินจากหน้าของฉัน

ช่องทางการชำระค่าสินค้า

การชำระค่าสินค้าโดยวิธีการชำระผ่านบัตรเครดิต

เงื่อนไขระยะเวลาในการชำระค่าสินค้า

การชำระออนไลน์ค่าสินค้าผ่าน บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม?

เรายินดีช่วยเหลือและตอบทุกคำถาม

ส่งคำถาม